ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «ΓΟΠ») ορίζουν τους επιχειρηματικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE ως Πωλητή και του Αγοραστή.

Οι αποκλίσεις από αυτούς τους ΓΟΠ ισχύουν μόνο εάν έχουν επιβεβαιωθεί γραπτώς από την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE Αυτοί οι ΓΟΠ παρακάμπτουν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία αγοράς που προτείνεται από τον Αγοραστή ή τον Πωλητή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στη συμφωνία αγοράς.

Σε περίπτωση διαφωνίας, η δικαιοδοσία θα επιλεχθεί από την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE.

Ανωτέρα βία θεωρείται ότι οποιαδήποτε περίσταση βάσει της οποίας η εκτέλεση της συμφωνίας δεν μπορεί πλέον να ζητηθεί λογικά από τον Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περίπτωσης πολέμου, εξέγερσης, απαγόρευσης που μπορεί να έχει επιβληθεί στην ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE από τρίτο μέρος ειδικά όταν προκαλείται από σύγκρουση με το δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγόρευση εξαγωγής / εισαγωγής, έλλειψη πρώτων υλών και ενέργειας, απεργία, πυρκαγιά και άλλες καταστροφές. Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της συμφωνίας ή να ακυρώσει το μέρος ή ολόκληρη τη συμφωνία σε περίπτωση ανωτέρας βίας χωρίς να υποχρεωθεί να πληρώσει οποιαδήποτε ζημία στον πελάτη.

B) ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Τα προϊόντα που διανέμονται από την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς και να μην πωλούνται σε καταναλωτές ή / και χρήστες. Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE εξαιρείται από οποιαδήποτε ευθύνη ή / και κύρωση σε περίπτωση που τα αγαθά χρησιμοποιηθούν από τρίτους για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Όλες οι παραγγελίες δειγμάτων χρεώνονται στο λογαριασμό του πελάτη.

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να επιβεβαιώνονται γραπτώς, μέσω email. Οι παραγγελίες μπορούν επίσης να καταχωρηθούν μέσω της ιστοσελίδας μας.

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο e-shop μας, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα αγαθά παραδίδονται με καλή πίστη ότι δεν παραβιάζουν νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και των υλικών. Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν για τον Αγοραστή από τους εθνικούς κανονισμούς και νόμους της χώρας του Αγοραστή ή για την παράδοση των αγαθών.

Γ) ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές στο σχήμα, το χρώμα, το βάρος και τη συσκευασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την άμεση ικανοποίηση των παραγγελιών λόγω μη εκπλήρωσης του πελάτη.

Οι εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης δεν είναι δεσμευτικές, καθώς η αποστολή πραγματοποιείται από τρίτους.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από τα συνήθη πρακτορεία μεταφορών. Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερήσεις ή σφάλματα μετά την αποστολή των εμπορευμάτων από την αποθήκη μας.

Τα έξοδα μεταφοράς για στάνταρντ αποστολές βαρύνουν την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE όταν το σύνολο της παραγγελίας είναι πάνω από 300,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Το εκτιμώμενο κόστος αποστολής που δίνεται στις ηλεκτρονικές παραγγελίες είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει μετά την επεξεργασία των εμπορευμάτων στις αποθήκες της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE.

Ακόμα και όταν τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE, όλα τα εμπορεύματα στέλνονται με ευθύνη του πελάτη.

Δ) ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Τα παράπονα γίνονται δεκτά μόνο γραπτώς, μέσω email.

Τα παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο σε περίπτωση ελλιπών παραγγελιών – με διαφορά μεγαλύτερη του 1% του τιμολογούμενου συνόλου – ή λανθασμένων ή ελαττωματικών αγαθών, και όταν τοποθετηθούν εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας. Μετά από αυτήν την περίοδο, η παραγγελία θεωρείται αποδεκτή.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής και όταν τα εμπορεύματα συσκευάζονται σωστά στην αρχική του συσκευασία.

Τα παράπονα για κατεστραμμένα πακέτα θα γίνονται αποδεκτά μόνο εάν περιλαμβάνονται στην απόδειξη παράδοσης του ταχυμεταφορέα. Είναι ευθύνη του πελάτη να επιθεωρεί τα εμπορεύματα μόλις παραδοθούν.

Τα παράπονα για εκτυπωμένα ή/και προσαρμοσμένα προϊόντα δεν θα γίνονται αποδεκτά εάν ο χειρισμός /εκτύπωση δεν έχει πραγματοποιηθεί από την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE. Είναι ευθύνη του πελάτη να εξετάσει τα παραληφθέντα αγαθά ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης, πριν από οποιαδήποτε εκτύπωση ή προσαρμογή.

Σε περίπτωση ημιτελών παραγγελιών, η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE μπορεί να αντικαταστήσει τα αγαθά που λείπουν μέσω της ίδιας μεθόδου αποστολής που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική παραγγελία και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να αναλάβει τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την αποστολή Express.

Τα παράπονα για καθυστερημένη παράδοση προϊόντων με εκτύπωση/προσαρμογή δε θα γίνονται αποδεκτά, εκτός εάν η καθυστέρηση υπερβεί τις 48 ώρες μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία κατά τη στιγμή της έγκρισης της μακέτας.

Μερικές επιστροφές προϊόντων θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση των τιμών που χρεώθηκαν κατά την παραγγελία, σύμφωνα με την ποσότητα που πραγματικά αγόρασε ο πελάτης.

Σε περίπτωση επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, τα έξοδα αποστολής (από και προς) θα χρεωθούν στον πελάτη, καθώς και ένα κόστος για το χειρισμό των εμπορευμάτων ( 3,00€ για κάθε κουτί που επιστρέφεται, έως και 50,00€ κατ ‘ανώτατο όριο ).

Η παραλαβή ελαττωματικών ή επιστρεφόμενων εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους παραδόθηκαν, όσον αφορά τη συσκευασία και τη διεύθυνση παράδοσης.

Ε) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Όλες οι παραγγελίες θα πρέπει να εξοφλούνται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας.

Οι παραγγελίες που υπόκεινται σε εκτύπωση λογοτύπου θα πρέπει οι πελάτες να καταβάλλουν το 50% ως προκαταβολή και με την ολοκλήρωση της παραγγελίας να γίνεται η εξόφληση.

Οι παραγγελίες που δεν υπόκεινται σε εκτύπωση λογοτύπου θα πρέπει να προεξοφλούνται.

Η εταιρία μας διαθέτει και σύστημα POS στο κατάστημα για εξόφληση παραγγελιών μέσω κάρτας.

Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις παραγγελίες ανά πάσα στιγμή, εάν δεν έχει τηρηθεί κάποιος από τους παραπάνω κανόνες.

ΣΤ) ΛΟΓΟΤΥΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο αριθμός των προσαρμοσμένων αντικειμένων μπορεί να ποικίλει μέχρι και 3% από την παραγγελία του πελάτη.

Οι πληροφορίες μεγέθους στο site (www.giftline.gr) της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE πρέπει να θεωρηθούν ως κατά προσέγγιση μέτρο και υπόκεινται σε σφάλματα και αλλαγές. Το υλικό, το χρώμα, ο σχεδιασμός, η τεχνική κατάσταση, η συσκευασία μεμονωμένων ειδών καθώς και το μέγεθος και ο τύπος των συσκευασιών υπόκεινται σε αλλαγές. Όλες αυτές οι αλλαγές δεν είναι λόγος για αξιώσεις ακόμη και αν υπάρχουν αποκλίσεις σε μία παράδοση.

Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE δεν εγγυάται την ακριβή εκτύπωση PMS χρωμάτων, ειδικά όταν αυτή γίνεται σε αντικείμενα με χρώμα διαφορετικό του λευκού.

Για δείγματα προ-παραγωγής, εκτός από την τιμή που εμφανίζεται στον τιμοκατάλογο εκτύπωσης/προσαρμογής, θα χρεωθεί και η τιμή του προϊόντος.

Το λογότυπο που θα εκτυπωθεί στα προϊόντα πρέπει να παρέχεται σε διανυσματική ψηφιακή μορφή, η οποία μπορεί να επεξεργαστεί με προγράμματα υπολογιστών Corel Draw x7 (.cdr) ή Adobe Illustrator (.ai). Διαφορετικά, το κόστος προετοιμασίας του σχεδιασμού λογοτύπου και της ψηφιοποίησης θα χρεωθεί στον πελάτη σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο εκτύπωσης/προσαρμογής.

Η συμφωνία αγοράς πραγματοποιείται με γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας από την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE Με την παραγγελία, ο Αγοραστής αποδέχεται τους όρους πώλησης, προμήθειας και πληρωμής της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE Οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα συγκεκριμένων συνθηκών δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των άλλων συνθηκών. Εάν ο Αγοραστής ακυρώσει ή τροποποιήσει την παραγγελία μετά την έκδοση της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, θα υποχρεωθεί να πληρώσει όλα τα έξοδα που βαρύνουν την ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΒΡΑ – GIFTLINE.

Οι εκτιμώμενες προθεσμίες παραγωγής για προϊόντα με εκτύπωση λογοτύπου, που υπολογίζονται από την ημερομηνία έγκρισης της μακέτας, όταν γίνουν έως τη 1μ.μ. είναι:

– 5 εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες με κόστος εκτύπωσης μέχρι και 200,00€.

– 8 εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες με κόστος εκτύπωσης μεταξύ 201,00€ και 300,00€.

– 12 εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες με κόστος εκτύπωσης μεταξύ 301,00€ και 700,00€.

– 15 εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες με κόστος εκτύπωσης μεταξύ 701,00€ και 1.000,00€.

Αυτές οι προθεσμίες είναι κατά προσέγγιση, δεν είναι δεσμευτικές και δεν καλύπτουν τις τεχνικές κεντήματος, αμμοβολής, χαλκομανίας, σμάλτου, πυρογραφίας ( hot stamping ) και hyrdroglaze. H Μαρίνα Κόβρα – GIFTLINE θα μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη διαφορετικό χρόνο παράδοσης για συγκεκριμένες παραγγελίες.

Τα προϊόντα με εκτύπωση λογοτύπου ενδέχεται να έχουν διαφορετική συσκευασία από τα ατύπωτα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα αιτήματα για ειδική συσκευασία πρέπει να ζητούνται γραπτώς και ενδέχεται να έχουν επιπλέον κόστος.

Όλες οι μακέτες πρέπει να εγκριθούν μέσω email.

Οι πελάτες που θα επιλέξουν να συνεργαστούν με την εταιρία Μαρίνα Κόβρα – GIFTLINE αυτομάτως αποδέχονται και τους παραπάνω όρους χρήσης.